Podmienky a pravidlá

na webu Dražby nemovitostí

 

 

 

Pravidlá a podmienky používania Aukčného Online Systému www.S-drazby.sk (ďalej len "PP")
 

A. Základné informácie
 

1. Aukčný Online Systém na www.S-drazby.sk (ďalej len "AOS") je unikátny automatizovaný aukčný online systém prístupný v celosvetovej sieti internet na www.S-drazby.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Banelo as, IČO: 27910393 (ďalej len "admin"). v súlade s PP a ktorého cieľom je ponuka týchto služieb:

a) prezentácia jednotlivých aukcií od partnerov AOS urobených v rámci systému AOS širokej verejnosti v rámci siete internet, za využitia inzertného portálu www.Sreality.cz,

b) výber najvýhodnejšej urobené ponuky užívateľom AOS v rámci elektronickej aukcie v systéme AOS.

 

B. Zákonné požiadavky a emailová podpora

AOS na www.S-drazby.sk (ďalej len AOS) je unikátny nielen v tom, že spĺňa všetky zákonné požiadavky na prevádzku elektronických aukcií a aukcií, ale je zaujímavý aj svoju emailovú podporou pre svojich užívateľov - zákazníkov, ktorým uľahčuje orientáciu a priebeh registrácia, autentifikácia, zloženie dražobnej zábezpeky, atď., v rámci jednotlivých dražieb a aukcií. Kedy je užívateľ - zákazník schopný vďaka tejto emailovej podpore jednoducho docieliť svojej registrácie, overenie totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky atď., Tak ako to vyžaduje právna norma.

Užívateľ - zákazník je schopný vďaka tejto emailovej podpore jednoducho docieliť svojej registrácie, overenie totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky atď. A úspešne sa zúčastňovať dražby / aukcie, bez toho aby ho náročnosť jednotlivých zákonných úloh odrádzala od účasti na elektronických aukciách a aukciách.

 

Nižšie vzory emailovej pomoci:

Registrácia dražiteľa na portáli www.S-drazby.sk

Vážený dražiteľovi,

ďakujeme Vám za registráciu. Teraz Vás prosíme aby ste svoju e-mailovú adresu potvrdil preklikom na tento odkaz. Ak kliknutie nefunguje, skopírujte adresu označením textu a stlačením CTRL + C a vložte CTRL + V do adresného riadku prehliadača.

http://S-drazby.sk/prihlaseni.html?hash=70C2D55DA54B2F610CE61A8B07ECE694079AE090

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Registrácia prihlášky dražiteľa do konkrétnej dražby / aukcie

Vážený dražiteľovi,

v poriadku sme prijali Vašej prihlášku k dražbe číslo 17. Vašej prihlášku dostal dražobník a pridelil Vám do tejto dražby identifikátor NBR13666.

Pre účasť v dražbe je potrebné dodržať nasledovný postup, podľa dražobnej vyhlášky ktorú si môžete zobraziť / stiahnuť na stránkach dražby na tomto odkaze v sekcii "priložené súbory":

http://S-drazby.sk/drazba/18/[CATALOG_URLZKRATKA].html

Dražobnú zábezpeku vo výške xxxx Sk je nutné zložiť na účet dražobníka. Číslo účtu xxxxx, variabilný symbol 17, špecifický symbol je vaše IČ alebo Rodné číslo. Dražobnú istotu je nutné zložiť najneskôr do 28.1.2017 23:59:59.
Formulár pre overenie totožnosti doručte na adresu xxxxxxxxxxxxxxx najneskôr do 28.1.2017 23:59:59.

Formulár pre overenie identity dražiteľa pre túto aukciu si môžete stiahnuť na týchto nasledujúcich odkazoch:

Formulár pre overenie dražiteľa fyzická osoba TU.

Formulár pre overenie dražiteľa právnická osoba TU.
Formulár pre overenie dražiteľov, keď predmet dražby prechádza do spoločného majetku manželov TU.
Formulár pre overenie dražiteľov, keď predmet dražby prechádza do podielového spoluvlastníctva TU.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk
 

Prijatie dokumentu s overením totožnosti.

Vážený dražiteľovi,

Informujeme Vás, že dokument s overením totožnosti k dražbe číslo 17 bol prijatý a akceptovaný dražiteľom.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Dražobná zábezpeka bola prijatá a zaevidovaná.

Vážený dražiteľovi,

Informujeme Vás že dražobná zábezpeka, zložená k dražbe číslo 17, bola prijatá na účet dražobníka.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Schválenie prihlášky k dražbe

Vážený dražiteľovi,

dovoľujeme si Vás informovať o schválení vašej prihlášky na dražbe. Týmto vám bola povolená účasť v dražbe po prihlásení do dražobného portálu. Základné údaje k dražbe sú:

Dražba číslo: 17
Názov dražby: Chata, Tyra, podiel 1/2
Začiatok dražby: 28.1.2017 20:55:00
Koniec dražby: 30.1.2017 20:37:00

Odkaz na dražobnej miestnosť: http://S-drazby.sk/drazba/18/chata-tyra-podil-12.html

Odporúčame vstup do dražobnej miestnosti cca 5 minút pred začatím dražby. Dražba bude zahájená odpočtom. Po začatí nezabudnite obnoviť dražobná miestnosť stlačením klávesy F5, alebo preklikom na ikonu pre obnovenie stavu dražobné miestnosti.

Vyvarujte sa neaktivity dlhší ako 20 minút. Po 20 minútach nečinnosti Vás systém automaticky odhlási a musíte sa znovu prihlásiť do svojho účtu. Pre aktivitu stačí behom 20 minút alepoň raz obnoviť web stránku dražobnej miestnosti klávesom F5.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

 

C. Registrácia Užívateľa AOS

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Používateľ AOS je povinný uviesť pravdivé údaje, za ktoré je zodpovedný.

3. Užívateľ AOS si v registrácii zvolí užívateľské meno a heslo, pod ktorými je po prihlásení do AOS jednoznačne identifikovaný. Užívateľské meno nesmie umožňovať identifikáciu mena, priezviska a kontaktu.

4. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

5. Admin si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľovi AOS v prípade porušenia PP, popr. aj tiež bez udania dôvodu, ak admin usúdi, že činnosť užívateľa AOS akýmkoľvek spôsobom ohrozuje prevádzku systému AOS (napr. kontaktovanie ostatných užívateľov AOS na účel narábanie v rámci dražby atď.).

6. Na využívanie služieb AOS nie je žiadny právny nárok a nie je možné si toto užívanie vynútiť žiadnou formou.

7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára dostane užívateľ AOS e-mail s potvrdením registrácie, jeho prihlasovacími údajmi a vygenerovanú zmluvu (zmluva užívateľ) a PP vo formáte pdf. V texte správy sa nachádza link na overenie emailovej adresy. Na uvedený odkaz je nutné kliknúť a tým dôjde k overeniu emailovej adresy používateľa AOS. Zmluvu si užívateľ AOS riadne preštuduje, v prípade potreby si vyžiada odbornú pomoc a ak sa zmluvou súhlasia, zmluvu podpíše a v elektronickej podobe odošle na email admina: smlouvy@S-drazby.sk, v sekcii kontakt admin. Okamihom prijatia zmluvy bude užívateľovi AOS aktivovaný prístup do AOS a týmto úkonom dôjde k akceptácii zmluvy zo strany admina.

 

D. Ako preukázať totožnosť dražiteľa / Užívateľa AOS

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

 

Doloženia totožnosti pozemnou poštou

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom.

2. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, je dostačujúca dokument Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) podpísať úradne overeným podpisom.

3. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) musí tiež byť opatrené overeným podpisom štatutárneho orgánu a je nutné tiež pripojiť výpis z obchodného registra právnickej osoby, nie starší ako 3 mesiace.

4. Dokážte totožnosti opatrené úradne overeným podpisom zaslať na adresu Admina: Banelo, a.s., Okružná 1144, 500 03 Hradec Králové

Doloženia totožnosti kvalifikovaným certifikátom

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát spĺňajúci podmienky stanovené zákonom vydaný kvalifikovaným poskytovateľom certifikačných služieb. Certifikát umožňuje jednoznačné overenie identity podpísanej osoby vo vzťahu k dátovej správe.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu.

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať. Ďalej tiež predloží výpis z obchodného registra právnickej osoby prevedený do elektronickej podoby formou autorizovanej konverzie.

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zaslané elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.sk.

6. Samotný email musí byť podpísaný Vaším platným elektronickým podpisom.

 

Doloženia totožnosti dátovou schránkou

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát spĺňajúci podmienky stanovené zákonom, vydaný kvalifikovaným poskytovateľom certifikačných služieb. Certifikát umožňuje jednoznačné overenie identity podpísanej osoby vo vzťahu k dátovej správe.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené buď elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu, alebo úradne overeným podpisom.

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené buď elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať, alebo úradne overeným podpisom. Ďalej tiež predloží výpis z obchodného registra právnickej osoby prevedený do elektronickej podoby formou autorizovanej konverzie.

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu, alebo opatrený úradne overeným podpisom bude zaslané do dátovej schránky admina: xxxxxxxx.

 

Doloženie overenej totožnosti doklady upravovanými na pošte

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom, alebo autorizovanou konverziou napr. Na pošte (kontaktné miesto verejnej správy).

2. Autorizovaná konverzie dokumentov slúži k úplnému prevedenie dokumentu z listinnej podoby do elektronickej a naopak, ďalej tiež zrovnoprávňuje papierovú a elektronickú formu dokumentov. Konvertovaný dokument bude mať rovnaké právne účinky ako dokument pôvodný.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU). Napr. na pošte, alebo inom kontaktnom mieste verejnej správy (notár, obecný úrad) predloží vyplnené Doloženie totožnosti na ktorom overí úradne svoj podpis a požiada o prevedenie dokumentu do Autorizované konverzie. Táto automatická konverzia môže byť uložená buď v elektronickej úschovni alebo môže byť nahraná na fyzické úložisko dát (flash pamäť).

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) Napr. na pošte, alebo inom kontaktnom mieste verejnej správy (notár, obecný úrad) predloží vyplnené Doloženie totožnosti na ktorom overí úradne svoj podpis a požiada o prevedenie dokumentu do Autorizované konverzie, vrátane výpisu z obchodného registra právnickej osoby. Táto automatická konverzia môže byť uložená buď v elektronickej úschovni alebo môže byť nahraná na fyzické úložisko dát (flash pamäť).

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zaslané elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.sk.

 

Overenie totožnosti SJM

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu alebo aukciu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Pokiaľ užívateľ AOS vystupuje ako manželský pár v rámci BSM (Preukázanie totožnosti BSM - TU), certifikácia a doloženia totožnosti je rovnaký ako u fyzických osôb s tým rozdielom, že sa vypĺňajú údaje o oboch manželoch.

5. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

 

Overenie totožnosti spoluvlastníctva

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu alebo aukciu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Ak používateľ AOS sa chce zúčastniť dražby, aukcie ako spoluvlastník (Preukázanie totožnosti spoluvlastníctvo - TU), certifikácia a doloženia totožnosti je rovnaký ako u fyzických osôb s tým rozdielom, že sa vypĺňajú údaje o všetkých ostatných spoluvlastníci.

5. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

 

E. Ako zložiť dražobnú zábezpeku

1. Zloženie dražobnej zábezpeky je väčšinou jednou z podmienok pre účasť v dražbe, aukcii. Zloženie dražobnej zábezpeky dovolené až po preukázaní totožnosti dražiteľa.

2. Informácia o plnení podmienok účasti v konkrétnej dražbe, aukciu nájdete ako u detailu konkrétnej dražby, aukcie, v sekcii Moje dražby.

3. Výška dražobnej zábezpeky, lehotu na jej zloženie a možnosť jej zaplatení nájdete v dražobnej vyhláške k vybranej dražbe, alebo v aukčnej vyhláške k vybranej aukcii. Po preukázaní totožnosti vám Admin zašle emailom pokyny k zloženiu dražobnej zábezpeky a následne potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky, vrátane všetkých ďalších pokynov, ako sa úspešne zúčastniť dražby, aukcie.

4. Dražobná zábezpeka musí byť zložená v hotovosti (u exekútora, alebo u vyhlasovateľa aukcie) alebo pripísaná na jeho účet ešte pred začiatkom dražby, aukcie. Platobné inštrukcie (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol) vám budú oznámené Adminom a to emailom po preukázaní totožnosti. Prípadne môžu byť tieto inštrukcie zverejnené priamo v dražobnej vyhláške, či aukčný vyhláške.

5. Zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti možno vykonať potom, čo preukážete svoju totožnosť. V prípade, že bude dražobná zábezpeka prevyšovať sumu stanovenú zákonom o obmedzení platieb v hotovosti (v aktuálne platnom znení), je možné, že Vám nebude umožnené zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti a bude potrebné uhradiť dražobnú zábezpeku prostredníctvom bankového prevodu.

 

F. Povinnosti užívateľa AOS

1. Užívateľ AOS je povinný udržiavať svoje osobné údaje zadané pri registrácii v aktuálnom stave, neposkytovať svoje prihlasovacie údaje tretím osobám.

2. Zdržať sa akýchkoľvek úkonov, tak aby nedošlo k zmareniu dražby, či intrigám v rámci dražby.

3. Neprimerane nezaťažovať akýmkoľvek spôsobom AOS.

 

G. Povinnosti partnera AOS

1. Partner AOS je povinný zadať do dražby iba predmet dražby, ktorý je oprávnený dražiť, alebo predať a ku ktorej nie je dispozičné právo obmedzené tak, že znemožňuje dražbu alebo predaj. Výnimku tvoria iba zadanie predmetu dražby do aukcie VK, kedy toto zadanie môžu činiť partneri AOS, ktorí síce nemajú oprávnenie na dražbe alebo predaj predmetu dražby, ale vystupujú v pozícii realitných sprostredkovateľov a svoju činností neporušujú žiadne právne normy ČR.

2. Uviesť v špecifikácii predmetu dražby úplné, pravdivé údaje a skutočnosti, najmä všetky vady, práva a záväzky na predmete dražby viaznúce či s nimi spojené. V prípade neuvedenia uvedených práv a záväzkov sa má za to, že na predmete dražby neviaznu žiadne predkupné, záložné, nájomné práva, vady, dlhy, záväzky, vecné bremená, či iné práva tretích strán.

3. Ak dôjde k zmene špecifikácie v priebehu prípravy dražby, ktorá má podstatný vplyv na cenu predmetu dražby, alebo u partnera AOS došlo k obmedzeniu práv nakladanie s predmetom dražby, povinnosťou partnera AOS je bezodkladne požiadať admina o zrušení dražby.

4. Partner AOS, alebo prostredníctvom iných osôb, nebude ovplyvňovať priebeh dražby ani sa nebude zúčastňovať dražby, ktorú sám inicioval.

5. Bezodkladne oznámiť admin zmarení dražby užívateľom AOS, ktorý sa stal víťazom dražby.

 

H. Priebeh dražby

1. Dražbu môže zadať do AOS iba partner AOS, špecifikácia predmetu dražby a podmienok dražby musí byť v slovenskom jazyku. U prebiehajúcich dražieb už nie je možné meniť akékoľvek podmienky dražby.

2. Dražba končí v čase plánovaného ukončenia. U aukcií je zavedená tzv. Ochranná lehota tj. Doba stanovená adminom. Tzn. ak dôjde k podaniu v posledných 5 min dražby, dôjde k automatickému predĺženia o ďalších 5 min a to aj opakovane.

3. Užívateľom AOS sú zobrazené všetky detaily predmetu dražby a podmienok dražby.

4. Po celú dobu trvania dražby je užívateľovi AOS zobrazovaná informácie o výške a poradí jeho posledného podania.

5. Pred vlastným podaním musí užívateľ AOS potvrdiť "Súhlas s PP" zaškrtnutím požadovaného tlačidla.

6. Užívateľ AOS činí svoje podanie formou zadanie čiastky v Sk, o ktorú chce navýšiť doterajšie aktuálnu cenu v rámci dražby.

7. Za konečné podanie užívateľa AOS je považované podanie "logované" v AOS ako posledný v čase uplynutia termínu trvania dražby.

8. Pre čas ukončenia dražby je vždy rozhodujúci systémový čas servera AOS.

9. Po uplynutí termínu trvania dražby dôjde k automatickému vyhodnotenie podanie užívateľov AOS a stanovenie poradia od najvyššej ponúknutej ceny zostupne.

10. Víťazom dražby sa stáva: užívateľ AOS, ktorý v čase ukončenia dražby bude prvý v poradí tzn. ponúkne najvyššiu aktuálnu cenu.

11. V prípade, že po dobu trvania dražby nebolo urobené žiadne podanie, potom dražba bude definovaná ako "nevydraženo".

12. Po skončení a vyhodnotení dražby, bude užívateľovi AOS, ktorý sa stal vydražiteľom / víťazom a partnerovi AOS, ktorý dražbu zadal automaticky zaslaný protokol s vyhodnotením dražby.

 

CH. Uzavretie kúpnej zmluvy, vydanie Uznesenie o príklepe

1. Kúpne zmluvy sa uzatvárajú len pri realizácii aukcie, popr. aukcie insolvencie a za určitých okolností aj v prípade aukcie VK. Pri realizácia elektronickej aukcie vydáva súdny exekútor alebo dražobník tzv. Uznesenie o príklepe, tento úkon je plne v právomoci súdneho exekútora, alebo dražobníka.

2. V prípade aukcie insolvencie, alebo v niektorých prípadoch aj aukcie VK oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu iba insolvenčný správca, ktorý však k tomuto úkonu potrebuje súhlas zaistených veriteľov, v niektorých prípadoch veriteľského výboru alebo insolvenčného súdu. Vzhľadom na tieto okolnosti, ktoré môžu spôsobiť určitý časový prieťah v celom procese uzavretia kúpnej zmluvy, môže dôjsť k určitému omeškania. V niektorých prípadoch môže nastať aj situácia, keď sa názor zaistených veriteľov, popr. veriteľského výboru alebo insolvenčného súdu na podmienky speňaženie zmení a uzatvorenie kúpnej zmluvy nemusí byť za daných podmienok realizované. Užívatelia AOS vzhľadom k vyššie uvedenému berú na vedomie, že v rámci speňaženie predmetu dražby pochádzajúce z konkurzných konaní, môže dôjsť k časovým prieťahom pri uzavretí kúpnej zmluvy a v niektorých prípadoch nemusí byť zo strany správcu konkurznej podstaty uzatvorená kúpna zmluva.

3. Do uzatváranie kúpnych zmlúv admin žiadnym spôsobom nevstupuje.

4. Povinnosťou partnera AOS-zadávateľa dražby a užívateľa AOS-víťaza dražby je uzavrieť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k predmetu dražby do 20 dní od ukončenia dražby za víťaznú cenu. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na elektronické dražby súdnych exekútorov a dražiteľov a na aukcie insolvencie a na niektoré aukcie VK, kde je predmetom dražby majetok z konkurzných konaní.

5. Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom dražby, má partner AOS-zadávateľ dražby možnosť rokovať s ďalšími užívateľmi AOS v poradí urobeného podaní, tým že požiada admina o informácie o užívateľovi AOS, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.

6. Ďalšie užívateľ AOS druhý v poradí je povinný k uzavretiu kúpnej zmluvy v prípade, že dôjde k naplneniu predchádzajúceho bodu (k nepodpísanie kúpnej zmluvy s užívateľom AOS prvým v poradí), vyššie uvedené neplatí pre elektronické aukcie súdneho exekútora a dražobníka.

 

J. Iné dohody

1. Nie je dovolené užívať obsah AOS na iné účely ako na účely vlastné potreby, je zakázané vytvárať duplicitné obsah, či kopírovať obsah AOS v akejkoľvek forme, toto platí pre osoby, ktoré vystupujú v pozícii záujemcov o kúpu, registrovaní záujemcovia v systéme AOS (ďalej len "užívatelia AOS"), popr. bežných návštevníkov AOS. Vyššie uvedené sa nevzťahuje pre dražobníka a zadávateľa aukcií, napr. Majitelia, popr. inzerentov napr. realitní makléri a kancelárie, (ďalej len "partneri AOS") ktorí voči AOS vystupujú v pozícii partnerov AOS a ktorí uverejnia v AOS svoje vlastné informácie, teda sú oprávnení nakladať s týmito vlastnými informáciami podľa svojho uváženia.

2. Partneri AOS sa zaväzujú prezentovať pravdivé informácie, ktoré budú špecifikovať predmet dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK (ďalej len "predmet dražby"), vrátane aktualizácie a súčasne vyhlasujú, že sú oprávnení k tejto činnosti, príp. že touto činnosťou neporušujú právne normy SR. Admin nemá zodpovednosť za pravdivosť informácií uverejnených zo strán partnerov AOS, túto zodpovednosť nesie vždy partner AOS, ktorý informácie uverejnil, rovnako tak u technického a právneho stavu predmetu dražby.

3. Nie je dovolené zverejňovania informácií, ktoré by mali závadný obsah a boli v rozpore s právnym poriadkom SR. Admin má právo odstrániť z AOS závadné informácie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené a to podľa svojho uváženia, bez možnosti akéhokoľvek jeho postihu zo strán partnerov AOS, či užívateľov AOS.

4. AOS umožňuje zverejnenie predmetu dražby zo strany partnerov AOS širokému spektru záujemcov v sieti internet a súčasne umožňuje sprostredkovať predmet dražby od partnerov AOS s najvýhodnejšou ponukou zo strany užívateľov AOS, za využitie automatizovaného aukčného online systému AOS.

5. Admin neovplyvňuje, negarantuje obsah dohôd ani ich záväznosť uzatvorenie, nezasahuje do uzatvárania zmluvnej dokumentácie medzi partnerom AOS a užívateľom AOS, ktorý urobil víťaznú ponuku na predmet dražby.

6. AOS neumožňuje zásah tretích osôb, ktorí nie sú registrovaní ako užívatelia AOS, aby mohli aktívne zasahovať do priebehu dražby, rovnako tak AOS vylučuje používanie automatizovaných "přihazovacích" robotov, tiež AOS neumožňuje aktívnu účasť Admina, alebo partnera AOS pri jednotlivých aukciách.

7. Návštevníci AOS, Partneri AOS a Užívatelia AOS vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami súvisiacimi s AOS, vrátane podmienok pre zasielanie emailových správ. Ak sú niektoré slovné vyjadrenie pre nich nezrozumiteľná, alebo majú viac významov, admin odporúča si vyžiadať ich upresňujúce výklad v rámci emailovej komunikácie zaslaním dotazu na email vysvetlivky@s-drazby.sk.

 

K. Slovníček pojmov

AOS - je unikátny automatizovaný aukčný online systém prístupný v celosvetovej sieti internet na www.s-drazby.cz, ktorého cieľom je ponuka služieb uvedených v ods. A.

Systém vytvára automatizované konkurenčné trhové online prostredia v reálnom čase v rámci siete internet za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky na zverejnené dražby, kedy tieto dražby sú v rámci AOS propagujú a prezentované,

Dražba - v rámci AOS vyjadruje:

a) elektronická aukcia, ktorú zadáva a vykonáva priamo dražobník (napr. exekútor, dražobník, partner AOS) v rámci využitia AOS,

b) elektronická aukcia, ktorú zadáva majiteľ ponuky predaja alebo iná oprávnená osoba (napr. vlastník predmetu predaja, partner AOS),

c) aukcie insolvencie, zadáva tretia osoba (insolvenčný správca, realitná kancelária, maklér, sprostredkovateľ, partner AOS), ktorá má oprávnenie na ponuke predaja v rámci konkurzného konania,

d) aukcie VK, zadáva tretia osoba (realitná kancelária, maklér, sprostredkovateľ, partner AOS), ktorá touto inzerciou neporušuje právny poriadok ČR.

Predmet dražby - jedná sa o ponuku predaja: nehnuteľného a hnuteľného majetku, majetkových práv, podielov, pohľadávok zo strán partnerov AOS, ponuka je smerovaná verejnosti, návštevníkom AOS, aktívne sa môžu zúčastniť len užívatelia AOS,

ID dražby - jedinečné označenie dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK, ktorú určuje Admin

Číslo dražby - jedinečné označenie dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK, ktorú určuje partner AOS

Pripravované dražby - dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK, ktoré sú pripravované a čakajú na zaradenie do prebiehajúcich aukcií,

Prebiehajúce dražba - dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK. ktoré aktuálne prebiehajú, podľa jednotlivých unikátne nastavených parametrov v rámci AOS

Ukončené dražby - dražby, aukcie, aukcie insolvencie, aukcie VK, ktoré sú už ukončené.

Vyvolávacia cena - minimálna cena v Sk, ktorá je stanovená pre dražbu

Aktuálna cena - vyjadruje aktuálnu dosiahnutú cenu v Sk v rámci prebiehajúcej dražby

Dražobná zábezpeka - finančná čiastka v Sk, ktorá slúži ako istina v rámci dražby, zloženie istiny je podmienkou pre účasť v dražbe

Vyššie znaleckého ocenenia - znalecké ocenenie predmetu dražby, ktoré by malo vyjadrovať ocenenie predmetu dražby, podľa jednotlivých oceňovacích metód v rámci znaleckého posudku, nie vždy je toto ocenenie zhodné s trhovou cenou predmetu dražby v čase a mieste

Podiel - vyjadruje výšku draženého podielu, napr. 1/1 znamená jednotku, napr. ½ sa rozumie ideálna jedna polovica, 1/10 sa rozumie ideálny jedna desatina

Začiatok dražby - určuje dátum a čas otvorenia virtuálnej dražobnej miestnosti pre registrovaných užívateľov AOS

Dražba ukončená - určuje dátum a čas kedy by malo dôjsť k uzavretiu virtuálnej aukčnej miestnosti, presné určenie konca dražby nie je možné, pretože pri prihadzovanie v posledných 5 min. sa dražba automaticky predlžuje o ďalších 5 min.

Miesto konania - označuje miesto konania dražby, napr. Určením označenie virtuálneho priestoru v rámci siete internet, alebo iného miesta v prípade prezentácie iného druhu dražby

Dražobník - označenie dražobníka, alebo vyhlasovateľa aukcie, popr. inzerenta aukcie VK

Dokumenty - dokumenty týkajúce sa dražbe

Katalóg dražieb - prezentácia všetkých aukcií, členená do sekcií: pripravovanej dražby, prebiehajúce dražby, ukončené dražby, s možnosťou triedenia na nehnuteľnosti a hnuteľné veci

Moje dražby - zoznam aukcií pre jednotlivé registrovaných užívatelia AOS

Partner AOS - a) dražobník, např.soudní exekútor, dražobník, b) zadávateľa aukcie, napr. Majiteľ predmetu dražby, c) insolvenčný správca, RK s oprávnením na predaj predmetu dražby, d) realitní makléri a kancelárie, ktorí vystupujú ako sprostredkovatelia

Užívateľ AOS - je registrovaný účastník v systéme AOS, ktorý sa po splnení ďalších čiastkových podmienok k jednotlivým aukciám (zloženie zábezpeky, preukázanie totožnosti) môže aktívne zúčastňovať jednotlivých aukcií.

L. Zmeny PP a rozhodné právo

1. Admin je oprávnený tieto PP kedykoľvek zmeniť formou oznámenia na internetovom portáli www.S-drazby.cz. Účinnosti PP dňom zverejnenia na portáli www.S-drazby.sk.

2. Tieto PP, ako aj vzťahy, ktoré upravujú, sa riadi slovenským právom.

V prípade nezrozumiteľnosti, nejasnosti výkladu, akéhokoľvek slovného spojenia v rámci www.S-drazby.sk, sú návštevníci, užívatelia, partneri portálu www.S-drazby.sk povinní si vyžiadať spresňujúce vysvetlenie na nižšie uvedenom emailu:

vysvetlivky@S-drazby.sk

V Bratislave dňa 27.1.2017