O webe

na webu Dražby nemovitostí

 

 

Splnenie všetkých zákonných požiadaviek o stanovení podmienok postupu pri elektronickej aukcii.

Aukčný Online Systém www.S-drazby.sk (ďalej len AOS) je unikátny nielen v tom, že spĺňa všetky zákonné požiadavky o postupe pri elektronickej aukcii, ale je zaujímavý aj svoju emailovú podporou pre svojich užívateľov - zákazníkov, ktorým uľahčuje orientáciu a priebeh registrácia, autentifikácia, zloženie dražobnej zábezpeky, atď., v rámci jednotlivých dražieb a aukcií. Kedy je užívateľ - zákazník schopný vďaka tejto emailovej podpore jednoducho docieliť svojej registrácie, overenie totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky atď., Tak ako to vyžaduje právna norma.

Cieľom systému AOS je vytvoriť a ďalej zlepšovať aukčnej online prostredie, ktoré umožňuje úplne transparentne a bezpečne realizovať elektronické aukcie a aukcie, nielen nehnuteľností, ale aj iných majetkových hodnôt (pohľadávky, hnuteľné veci, umelecké diela, atď.) A to plne v súlade s právnym poriadkom.


Pre koho je AOS určený, kto ho môže využívať ako "dražobník".

AOS môžu využívať ako exekútorské úrady, ktoré si môžu realizovať svoje exekučnej dražby v rámci AOS v produkte EXEKUČNÝ DRAŽBA, tak konkurzné správcovia, ktorí majú možnosť využiť ako produkt AUKCIE insolvencie, tak produkt AUKCIE VK. Zadať aukciu môžu aj priamy majitelia a vlastníci nehnuteľností, popr. realitnej kancelárie s oprávnením k realizácii predaja, ktorí majú záujem využiť túto efektívnu možnosť nového systému predaja online a to v produkte AUKCIE. Pre dražobníka, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie dražieb je možnosť využiť produkt DRAŽBA. Pre realitných maklérov, ktorí majú záujem zistiť reálnu dopyt po nehnuteľnosti, resp. jej aktuálnu trhovú cenu v čase a mieste je pripravená AUKCIE VK.

www. S-drazby.sk a www.Sreality.sk

AOS (www.S-drazby.cz) v spojení s www.Sreality.sk (najefektívnejším inzertnom portálom nehnuteľností v rámci Slovenska) je schopný zacieliť na potencionálnych skupinu kupujúcich, ktorá bude práve prostredníctvom inzertného portálu www.Sreality.sk informovaná o pripravovaných dražbách / aukcích.a potom práve v systéme AOS dôjde v rámci online prostredí k výberu najvyššej urobené ponuky a to všetko úplne transparentne a bez akéhokoľvek ovplyvňovania či zásahu tretích osôb, ktorí nie sú účastníkmi dražby / aukcie.

 

Jedinečný produkt AUKCIE VK - určenie reálnej trhovej ceny v čase a mieste.
 

Teda môžeme hovoriť o systéme, ktorý nám vytvorí úplne unikátne konkurenčné online prostredie v ktorom môžeme speňažiť predmet dražby / aukcie, popr. si v rámci produktu AUKCIE VK zistiť aktuálnu trhovú cenu, ktorá zodpovedá reálnemu záujmu potencionálnych kupujúcich. AUKCIE VK je produktom vhodným aj pre insolvenčný správca a zaistené veriteľa v rámci konkurzného konania, kedy práve v AUKCIU VK je možné zistiť aktuálnu cenu predmetnej nehnuteľnosti a tento údaj potom použiť ako preukázateľný argument pri udelení pokynu ku speňaženie, popr. ako argument pre iné kryté veriteľa, pri potrebnom súhlasu všetkých zaistených veriteľov, popr. pre insolvenčný súd. Výstup údajov o počte zhliadnutí a doby inzercie min. 30 dní predmetnej dražby / aukcie na www.Sreality.sk v kombinácii s AUKCIU VK s AOS (www.S-drazby.sk) v rámci bez limitného nastavenie vyvolávacej ceny v pomere k cene odhadnej, za predpokladu prístupné registrácia pre širokú verejnosť (bez zloženie finančných istín), nám systém AOS vytvorí vypovedajúce trhové ocenenie, už pri účasti minimálne 5 potencionálnych účastníkov aukcie, ktorí budú zmluvne zaviazaní (pod finančnú sankcií) k prípadnej kúpe nehnuteľnosti za predpokladu ich víťazstvo a budúceho súhlasu zo strany subjektu, ktorý rozhoduje / navrhuje spôsob speňaženie v rámci konkurzného konania (zabezpečený veriteľ, popr. zabezpečenie veritelia, insolvenčný správca pokiaľ nemá inú výhodnejšiu ponuku v čase a mieste, insolvenčný súd v prípade že vykonáva činnosť ver. výboru, popr. v rámci svojej dohliadacej činnosti, popr. iný veriteľ vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov).

 

AUKCIE VK ako ochrana pre insolvenčný správca a zaistené veriteľa
 

AUKCIE VK je v súčasnej dobe v rámci Slovenska jediným systémovým produktom, ktorý je schopný vypovedúvajúcim spôsobom určiť reálnu trhovú cenu nehnuteľnosti. Je pravdou, že napr. V rámci konkurzných konaní sa zaistené nehnuteľnosti zpeněžují na základe pokynu zaisteného veriteľa (veriteľov), ktorý väčšinou určí v rámci pokynu ku speňaženie (speňaženie mimo dražby) aká realitná kancelária bude nehnuteľnosť speňažovať, ale už nie je celkom jasné, akým spôsobom musí byť inzerované a koľko musí byť minimálne zabezpečené potencionálnych kupujúcich, aby sa mohlo hovoriť o trhovom prostredí. Zabezpečený veriteľ prvý v poradí určuje spôsob speňaženia a kto ho bude realizovať, ale nikto už nerieši, či sa nehnuteľnosť naozaj speňaží za reálnu trhovú cenu v čase a mieste, čo AUKCIE VK docieli v rámci uvedeného systému. Znalecké ocenenie predmetných nehnuteľností je v rámci konkurzných konaní zákonnou povinnosťou, ale ani toto znalecké ocenenie neurčí reálnu trhovú cenu, kedy sa tomuto údaju najviac približuje cena stanovená porovnávacím spôsobom, kedy sú však pre porovnanie používané inzerovanej ceny (predstavy predávajúcich, ktoré nie vždy sú úplne v súlade s reálnou trhovou cenou) a nie ceny realizované.

 

Keďže dochádza čoraz častejšie k podávaniu žalôb o určenie neplatnosti zmluvy o speňaženie majetku mimo dražby, kde sa okrem iného aj môže riešiť problém podhodnoteného speňaženie majetku, systémový produkt AUKCIE VK v tomto prípade celkom jednoznačne môže ochrániť ako insolvenčný správca, tak zaistené veriteľa, ktorí udelili pokyn ku speňaženie. Ochrana v rámci produktu AUKCIE VK spočíva v tom, že ak bude speňaženie nehnuteľnosť za cenu minimálne sa rovnajúcu cene dosiahnutej v AUKCIU VK (za dodržania vyššie uvedeného systémového procesu) alebo za cenu vyššiu, hoci inému kupujúcemu než tomu kto bol víťazom v rámci AUKCIE VK , nebude ľahké v rámci žaloby na určenie neplatnosti zmluvy o speňaženie majetku preukázať, že išlo o "podhodnotený predaj" majetkovej podstaty, pretože dátový výstup z AUKCIE VK je dôkazom, ktorý preukáže, že predmetná nehnuteľnosť nemala v čase a mieste vyššiu trhovú cenu a tým pádom, že nedošlo k porušeniu ako povinnosti insolvenčného správcu, tak zaisteného veriteľa (pri vydaní pokynu ku speňaženie).

V prípade nezrozumiteľnosti, nejasnosti výkladu, akéhokoľvek slovného spojenia v rámci www.S-drazby.sk, sú návštevníci, užívatelia, partneri portálu www.S-drazby.sk povinní si vyžiadať spresňujúce vysvetlenie na nižšie uvedenom emailu:

vysvetlivky@S-drazby.sk