Nápoveda

na webu Dražby nemovitostí

 

 

Zákonné požiadavky

Emailová podpora

Ako sa registrovať

Ako preukázať totožnosť užívateľa AOS - dražiteľa

Doloženia totožnosti pozemnou poštou

Doloženia totožnosti kvalifikovaným certifikátom

Doloženie overenej totožnosti dátovú schránkou

Doloženie overenej totožnosti doklady upravovanými na pošte

Ako zložiť dražobnú zábezpeku

Overenie totožnosti SJM

Overenie totožnosti spoluvlastníctva


 

Zákonné požiadavky

 

Dražobný a aukčný systém www.S-drazby.sk. je unikátna nielen v tom, že spĺňa všetky zákonné požiadavky na prevádzku elektronických aukcií a aukcií (napr. archivácia jednotlivých logov, zákaz "přihazovacích" robotov, možnosť tlače všetkých udalostí jednotlivých aukcií a aukcií, nemožnosť zásahu Admina do priebehu dražby, aukce..atd ), ale je jedinečný aj svoju emailovú podporou pre svojich užívateľov - zákazníkov, ktorým uľahčuje orientáciu a priebeh registrácia, autentifikácia, zloženie dražobnej zábezpeky, atď., v rámci jednotlivých dražieb a aukcií.

Užívateľ - zákazník je schopný vďaka tejto emailovej podpore jednoducho docieliť svojej registrácie, overenie totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky atď. A úspešne sa zúčastňovať dražby / aukcie, bez toho aby ho náročnosť jednotlivých zákonných úloh odrádzala od účasti na elektronických aukciách a aukciách.

 Emailová podpora

 

Nižšie vzory emailovej pomoci:

Registrácia dražiteľa na portáli www.S-drazby.sk

Vážený dražiteľovi,

ďakujeme Vám za registráciu. Teraz Vás prosíme aby ste svoju e-mailovú adresu potvrdil preklikom na tento odkaz. Ak kliknutie nefunguje, skopírujte adresu označením textu a stlačením CTRL + C a vložte CTRL + V do adresného riadku prehliadača.

http://S-drazby.sk/prihlaseni.html?hash=70C2D55DA54B2F610CE61A8B07ECE694079AE090

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Registrácia prihlášky dražiteľa do konkrétnej dražby / aukcie

Vážený dražiteľovi,

v poriadku sme prijali Vašej prihlášku k dražbe číslo 17. Vašej prihlášku dostal dražobník a pridelil Vám do tejto dražby identifikátor NBR13666.

Pre účasť v dražbe je potrebné dodržať nasledovný postup, podľa dražobnej vyhlášky ktorú si môžete zobraziť / stiahnuť na stránkach dražby na tomto odkaze v sekcii "priložené súbory":

http://S-drazby.sk/drazba/18/[CATALOG_URLZKRATKA].html

Dražobnú zábezpeku vo výške xxxx Sk je nutné zložiť na účet dražobníka. Číslo účtu xxxxx, variabilný symbol 17, špecifický symbol je vaše IČ alebo Rodné číslo. Dražobnú istotu je nutné zložiť najneskôr do 28.1.2017 23:59:59.
Formulár pre overenie totožnosti doručte na adresu xxxxxxxxxxxxxxx najneskôr do 28.1.2017 23:59:59.

Formulár pre overenie identity dražiteľa pre túto aukciu si môžete stiahnuť na týchto nasledujúcich odkazoch:

Formulár pre overenie dražiteľa fyzická osoba TU.

Formulár pre overenie dražiteľa právnická osoba TU.
Formulár pre overenie dražiteľov, keď predmet dražby prechádza do spoločného majetku manželov TU.
Formulár pre overenie dražiteľov, keď predmet dražby prechádza do podielového spoluvlastníctva TU.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk
 

Prijatie dokumentu s overením totožnosti.

Vážený dražiteľovi,

Informujeme Vás, že dokument s overením totožnosti k dražbe číslo 17 bol prijatý a akceptovaný dražiteľom.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Dražobná zábezpeka bola prijatá a zaevidovaná.

Vážený dražiteľovi,

Informujeme Vás že dražobná zábezpeka, zložená k dražbe číslo 17, bola prijatá na účet dražobníka.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

Schválenie prihlášky k dražbe

Vážený dražiteľovi,

dovoľujeme si Vás informovať o schválení vašej prihlášky na dražbe. Týmto vám bola povolená účasť v dražbe po prihlásení do dražobného portálu. Základné údaje k dražbe sú:

Dražba číslo: 17
Názov dražby: Chata, Tyra, podiel 1/2
Začiatok dražby: 28.1.2017 20:55:00
Koniec dražby: 30.1.2017 20:37:00

Odkaz na dražobnej miestnosť: http://S-drazby.sk/drazba/18/chata-tyra-podil-12.html

Odporúčame vstup do dražobnej miestnosti cca 5 minút pred začatím dražby. Dražba bude zahájená odpočtom. Po začatí nezabudnite obnoviť dražobná miestnosť stlačením klávesy F5, alebo preklikom na ikonu pre obnovenie stavu dražobné miestnosti.

Vyvarujte sa neaktivity dlhší ako 20 minút. Po 20 minútach nečinnosti Vás systém automaticky odhlási a musíte sa znovu prihlásiť do svojho účtu. Pre aktivitu stačí behom 20 minút alepoň raz obnoviť web stránku dražobnej miestnosti klávesom F5.

Ďakujeme Vám a prajeme veľa úspešných aukcií a aukcií.

Váš team S-drazby.sk

 

 


C. Registrácia Užívateľa AOS

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Používateľ AOS je povinný uviesť pravdivé údaje, za ktoré je zodpovedný.

3. Užívateľ AOS si v registrácii zvolí užívateľské meno a heslo, pod ktorými je po prihlásení do AOS jednoznačne identifikovaný. Užívateľské meno nesmie umožňovať identifikáciu mena, priezviska a kontaktu.

4. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

5. Admin si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľovi AOS v prípade porušenia PP, popr. aj tiež bez udania dôvodu, ak admin usúdi, že činnosť užívateľa AOS akýmkoľvek spôsobom ohrozuje prevádzku systému AOS (napr. kontaktovanie ostatných užívateľov AOS na účel narábanie v rámci dražby atď.).

6. Na využívanie služieb AOS nie je žiadny právny nárok a nie je možné si toto užívanie vynútiť žiadnou formou.

7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára dostane užívateľ AOS e-mail s potvrdením registrácie, jeho prihlasovacími údajmi a vygenerovanú zmluvu (zmluva užívateľ) a PP vo formáte pdf. V texte správy sa nachádza link na overenie emailovej adresy. Na uvedený odkaz je nutné kliknúť a tým dôjde k overeniu emailovej adresy používateľa AOS. Zmluvu si užívateľ AOS riadne preštuduje, v prípade potreby si vyžiada odbornú pomoc a ak sa zmluvou súhlasia, zmluvu podpíše a v elektronickej podobe odošle na email admina: smlouvy@S-drazby.sk, v sekcii kontakt admin. Okamihom prijatia zmluvy bude užívateľovi AOS aktivovaný prístup do AOS a týmto úkonom dôjde k akceptácii zmluvy zo strany admina.

D. Ako preukázať totožnosť dražiteľa / Užívateľa AOS

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

Doloženia totožnosti pozemnou poštou

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom.

2. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, je dostačujúca dokument Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) podpísať úradne overeným podpisom.

3. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) musí tiež byť opatrené overeným podpisom štatutárneho orgánu a je nutné tiež pripojiť výpis z obchodného registra právnickej osoby, nie starší ako 3 mesiace.

4. Dokážte totožnosti opatrené úradne overeným podpisom zaslať na adresu Admina: Banelo, a.s., Okružná 1144, 500 03 Hradec Králové

Doloženia totožnosti kvalifikovaným certifikátom

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát spĺňajúci podmienky stanovené zákonom vydaný kvalifikovaným poskytovateľom certifikačných služieb. Certifikát umožňuje jednoznačné overenie identity podpísanej osoby vo vzťahu k dátovej správe.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu.

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať. Ďalej tiež predloží výpis z obchodného registra právnickej osoby prevedený do elektronickej podoby formou autorizovanej konverzie.

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zaslané elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.sk.

6. Samotný email musí byť podpísaný Vaším platným elektronickým podpisom.

Doloženia totožnosti dátovou schránkou

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát spĺňajúci podmienky stanovené zákonom, vydaný kvalifikovaným poskytovateľom certifikačných služieb. Certifikát umožňuje jednoznačné overenie identity podpísanej osoby vo vzťahu k dátovej správe.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené buď elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu, alebo úradne overeným podpisom.

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) predloží vyplnené a prevedené do formátu pdf, opatrené buď elektronickým podpisom, a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, ktorá je oprávnená za právnickú osobu konať, alebo úradne overeným podpisom. Ďalej tiež predloží výpis z obchodného registra právnickej osoby prevedený do elektronickej podoby formou autorizovanej konverzie.

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu, alebo opatrený úradne overeným podpisom bude zaslané do dátovej schránky admina: xxxxxxxx.

Doloženie overenej totožnosti doklady upravovanými na pošte

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať preukázanie totožnosti a to úradne overeným podpisom, či iným spôsobom, preukazujúce identitu používateľa AOS, napr. Kvalifikovaným certifikátom, alebo autorizovanou konverziou napr. Na pošte (kontaktné miesto verejnej správy).

2. Autorizovaná konverzie dokumentov slúži k úplnému prevedenie dokumentu z listinnej podoby do elektronickej a naopak, ďalej tiež zrovnoprávňuje papierovú a elektronickú formu dokumentov. Konvertovaný dokument bude mať rovnaké právne účinky ako dokument pôvodný.

3. Ak je užívateľom AOS fyzická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU). Napr. na pošte, alebo inom kontaktnom mieste verejnej správy (notár, obecný úrad) predloží vyplnené Doloženie totožnosti na ktorom overí úradne svoj podpis a požiada o prevedenie dokumentu do Autorizované konverzie. Táto automatická konverzia môže byť uložená buď v elektronickej úschovni alebo môže byť nahraná na fyzické úložisko dát (flash pamäť).

4. Ak je užívateľom AOS právnická osoba, Preukázanie totožnosti (možné stiahnuť TU) Napr. na pošte, alebo inom kontaktnom mieste verejnej správy (notár, obecný úrad) predloží vyplnené Doloženie totožnosti na ktorom overí úradne svoj podpis a požiada o prevedenie dokumentu do Autorizované konverzie, vrátane výpisu z obchodného registra právnickej osoby. Táto automatická konverzia môže byť uložená buď v elektronickej úschovni alebo môže byť nahraná na fyzické úložisko dát (flash pamäť).

5. Doloženie totožnosti opatrené elektronickým podpisom a to prostredníctvom kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zaslané elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.sk.

 

E. Ako zložiť dražobnú zábezpeku

1. Zloženie dražobnej zábezpeky je väčšinou jednou z podmienok pre účasť v dražbe, aukcii. Zloženie dražobnej zábezpeky dovolené až po preukázaní totožnosti dražiteľa.

2. Informácia o plnení podmienok účasti v konkrétnej dražbe, aukciu nájdete ako u detailu konkrétnej dražby, aukcie, v sekcii Moje dražby.

3. Výška dražobnej zábezpeky, lehotu na jej zloženie a možnosť jej zaplatení nájdete v dražobnej vyhláške k vybranej dražbe, alebo v aukčnej vyhláške k vybranej aukcii. Po preukázaní totožnosti vám Admin zašle emailom pokyny k zloženiu dražobnej zábezpeky a následne potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky, vrátane všetkých ďalších pokynov, ako sa úspešne zúčastniť dražby, aukcie.

4. Dražobná zábezpeka musí byť zložená v hotovosti (u exekútora, alebo u vyhlasovateľa aukcie) alebo pripísaná na jeho účet ešte pred začiatkom dražby, aukcie. Platobné inštrukcie (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol) vám budú oznámené Adminom a to emailom po preukázaní totožnosti. Prípadne môžu byť tieto inštrukcie zverejnené priamo v dražobnej vyhláške, či aukčný vyhláške.

5. Zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti možno vykonať potom, čo preukážete svoju totožnosť. V prípade, že bude dražobná zábezpeka prevyšovať sumu stanovenú zákonom o obmedzení platieb v hotovosti (v aktuálne platnom znení), je možné, že Vám nebude umožnené zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti a bude potrebné uhradiť dražobnú zábezpeku prostredníctvom bankového prevodu.

  

F. Overenie totožnosti SJM

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu alebo aukciu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Pokiaľ užívateľ AOS vystupuje ako manželský pár v rámci BSM (Preukázanie totožnosti BSM - TU), certifikácia a doloženia totožnosti je rovnaký ako u fyzických osôb s tým rozdielom, že sa vypĺňajú údaje o oboch manželoch.

5. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

G. Overenie totožnosti spoluvlastníctva

1. Každý užívateľ AOS musí vykonať registráciu na internetovej stránke www.S-drazby.sk, registrácia je bezplatná.

2. Po prihlásení do AOS má užívateľ AOS k dispozícii správu svojho osobného užívateľského účtu, kde je zobrazená sú zobrazené jeho aktivity v rámci AOS.

3. Ku každej dražbe je nutné vykonať preukázanie totožnosti, ktorá podlieha schváleniu toho daného dražobníka, ktorý dražbu alebo aukciu vykonáva. Dokument o preukázanie totožnosti je uložený u prevádzkovateľa aukčného portálu (Admin), ktorý tento dokument zašle pred samotnou dražbou dražobníkovi, popr. vyhlasovateľovi aukcie.

4. Ak používateľ AOS sa chce zúčastniť dražby, aukcie ako spoluvlastník (Preukázanie totožnosti spoluvlastníctvo - TU), certifikácia a doloženia totožnosti je rovnaký ako u fyzických osôb s tým rozdielom, že sa vypĺňajú údaje o všetkých ostatných spoluvlastníci.

5. Z vyššie uvedeného vyplýva, že totožnosť dražiteľa - užívateľa AOS sa vykoná len raz a aktualizuje sa po 365 dňoch alebo pri zmene údajov.

V prípade nezrozumiteľnosti, nejasnosti výkladu, akéhokoľvek slovného spojenia v rámci www.S-drazby.sk, sú návštevníci, užívatelia, partneri portálu www.S-drazby.sk povinní si vyžiadať spresňujúce vysvetlenie na nižšie uvedenom emailu:

vysvetlivky@S-drazby.sk